شرایط گارانتی کاراسرویس

ضمانتنامه کاراسرویس با رعایت مفاد زیر برای انواع محصولات  24 ماه (کولرهای گازی 18 ماه) منوط به نصب  توسط سرویس کار مجاز می باشد :

1 – خدمات گارانتی برای تعمیر یا سرویس محصول بوده و شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد .
2 – محصولاتی شامل گارانتی می باشند که دارای کارت گارانتی باشند .
3 – هرگونه خط خوردگی – دستکاری مدل قید شده و یا سایر اطلاعات درج شده بر روی این ضمانت نامه آنرا باطل خواهد نمود .
4 – صدمات ناشی از عدم وجود سیستم برق گیر – نوسانات برق یا شوک الکتریکی و قطع و وصل شدن جریان برق شامل گارانتی نخواهد بود .
5 – آسیب های وارد شده به دستگاه در اثر حمل نادرست – شستشوی نامناسب یا غیر اصولی با آب – خراشیدگی تغییر رنگ سطوح داخلی و خارجی به دلیل استفاده از تمیز کننده ها و براق کننده ها به هیچ وجه مشمول ضمانت نخواهد بود .
6 – نصب و راه اندازی و هرگونه تغییرات توسط مشتری یا افرادی خارج از سازمان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه های غیر رسمی این ضمانت نامه را باطل و محصول از پوشش گارانتی این شرکت خارج خواهد شد .
تعهد کارا سرویس محدود به تعمیر و تعویض قطعات است . مبنی بر اینکه معایب دستگاه به تایید متخصصین کارا سرویس رسیده باشد .

قطعات شامل این کارت گارانتی عبارتند از :
1 – کمپرسور 2 – اواپراتور 3 – کندانسور 4 – المنت حرارتی 5 – کنترلر 6 – شارژگاز

مواردی که شامل تضمین نمی گردد و کارت گارانتی را باطل می کند :
1 – شماره سریال محصول مخدوش و یا از بین رفته باشد
2 – شماره سریال کمپرسور مخدوش و یا از بین رفته باشد
3 – صدمه دیدن اواپراتور و یا لوله های سرمازا بر اثر ضربه
4 – استفاده نا صحیح از دستگاه (بنا به تشخیص کارشناسان کارا سرویس )